Zásady ochrany osobních údaju

Datum úcinnosti: 19. prosince 2017


ScorecardResearch, služba spolecnosti Full Circle Studies, Inc. a soucást výzkumné skupiny Comscore, Inc. („ScorecardResearch“, „my“, „nás“ nebo „naše“) shromažduje údaje o chování v oblasti digitální spotreby, které mohou zahrnovat informace o aktivitách ve vašem pocítaci nebo zarízení, online aktivitách, aktivitách pro streamování videa a dalších aktivitách v rámci rozsáhlého úsilí výzkumu trhu spolecnosti Comscore. Tyto údaje využíváme k vytvárení zpráv o chování a trendech v oblasti digitální spotreby a poskytování našich výzkumných a informacních produktu našim klientum, které je informují o preferencích a zájmech spotrebitelu. Spolecnost Comscore je uznávanou autoritou v oblasti internetových trendu, jejíž údaje jsou bežne citovány hlavními médii, jako napr. The New York Times, The Wall Street Journal a CNBC, a jsou široce využívány nejvetšími spolecnostmi internetových služeb a desítkami spolecností Fortune 500. Další informace o Comscore naleznete na adrese www.Comscore.com.


Tyto zásady ochrany osobních údaju popisují naše informacní postupy týkající se shromaždování, využívání a zverejnování informací shromáždených od návštevníku na našich webových stránkách www.scorecardresearch.com („webová stránka“) a od návštevníku webových stránek a uživatelu aplikací, které jsou zapsány do našeho výzkumu trhu. Mužeme také prenést data o prohlížení webu a využití aplikací tretím stranám pro jejich použití v cílené reklame, jak je popsáno níže.


Jaké informace se shromaždují?

Informace shromáždené od jednotlivcu. ScorecardResearch muže shromaždovat osobní údaje, jako je vaše jméno a kontaktní informace, když se nám je rozhodnete poskytnout na našich webových stránkách nebo jinak. Napríklad pokud nás kontaktujete prostrednictvím naší webové stránky, mužeme sbírat vaši e-mailovou adresu spolu s veškerými osobními informacemi, které nám ve vaší zpráve dobrovolne poskytnete.

Mužeme používat soubory cookie nebo jiné technologie na naší vlastní webové stránce ke shromaždování informací o vašem operacním systému, typu prohlížece, preferencích na webových stránkách a vašem používání našich webových stránek a další informace, které nám pomáhají provozovat naše webové stránky.


Informace shromáždené od tretích stran. Mužeme také shromaždovat informace o vašem používání webových stránek nebo aplikací a reklamách, které na techto webech a aplikacích zobrazujete. Tyto informace mohou identifikovat obsah, který zobrazujete na navštívených webových stránkách a aplikacích, které používáte, a reklamy, které se vám zobrazují prostrednictvím techto webových stránek a aplikací. Tento postup je dále popsán níže.


Informace shromaždované pomocí znacek, souboru cookie a dalších identifikátoru. Jako soucást našich snah o pruzkum trhu provozovatelé zúcastnených webových stránek a aplikací, vcetne aplikací na herních zarízeních, zarízeních over-the-top a aplikací, které umožnují uživatelum streamovat video nebo provádet jiné funkce, souhlasí s tím, že budou používat webové znacky ve svých aplikacích nebo v reklamách na svých webových stránkách nebo ve svých aplikacích. Webové znacky jsou bežne používané firmami k tomu, aby pochopily uživatelský provoz na svých webových stránkách a znacky, které používáme, se podobne používají ke shromaždování informací o obecných vzorcích provozu uživatelu na zúcastnených webech a aplikacích. Tyto znacky odesílají službe ScorecardResearch zprávu, která zpusobí, že bude nastaven cookie ScorecardResearch nebo identifikátor, který má být shromážden. Cookie je malé množství dat, která jsou odesílána do vašeho prohlížece z webových stránek a uložena na vašem zarízení. Tento proces nám umožnuje identifikaci vašeho zarízení a shromaždování informací o chování uživatelu na nespríznených webových stránkách a aplikacích v prubehu casu, jako je rozlišování mezi novými návštevníky a opakovanými návštevníky webových stránek nebo aplikací. Používáme kombinaci znacek, souboru cookie a identifikátoru (kde je to relevantní), abychom pomohli provozovatelum zúcastnených webových stránek a aplikací pochopit provoz uživatelu. V urcitých prípadech mohou reklamní síte nebo inzerenti využívat služby ScorecardResearch k merení efektivity reklamy nebo cílené inzerce. Na vaše zarízení mužeme nastavit znacku, abychom usnadnili toto merení. Upozornujeme, že tyto soubory cookie mužete zobrazit a smazat pomocí funkcí prohlížece. Smazání souboru cookie však nebrání tomu, aby se sbíraly údaje a zabránilo vám, abyste mohli plne využívat funkcnost webových stránek. Níže jsou uvedeny možnosti, které nabízíme v souvislosti s touto cinností.

Informace shromáždené od tretích stran. Mužeme použít poskytovatele služeb tretích stran k získání osobních údaju a jejich kombinování s dalšími údaji, které shromaždujeme od vás nebo o vás. Tento proces muže zahrnovat nastavení souboru cookie ve vašem pocítaci nebo zarízení tretí stranou, když navštívíte zúcastnenou webovou stránku, použijete zúcastnenou aplikaci nebo si prohlížíte reklamu na zúcastnených webových stránkách nebo v zúcastnených aplikacích. Muže také zahrnovat tretí stranu, která shromažduje identifikátory pridružené k vašemu zarízení, jako je identifikátor zarízení nebo identifikátor pro inzerci („IDFA“). Mužeme dále sdružovat veškeré informace získané z jiných zdroju (napríklad od provozovatelu webových stránek a aplikací, z platforem sociálních médií, od spolecností poskytujících informace o preferencích spotrebitelu a agentur pro hlášení úveru) s informacemi shromaždovanými soubory cookie tretích stran ve vašem pocítaci nebo zarízení nebo jakékoli další informace, které jsme shromáždili od vás nebo o vás, pomocí duverných postupu pro shodu. Informace, které získáváme z jiných zdroju, mohou obsahovat informace o vašich aktivitách internetového procházení webu, chování pri sledování televize (napríklad programy, které sledujete a zaznamenáváte, používání vašeho set-top boxu, vaši spotrebu programu na vyžádání a over-the-top obsahu a používání interaktivních televizních aplikací), vašich zájmech, používání aplikací a používání vašich zarízení.


Jak se shromáždené informace používají?

Informace, které shromaždujeme prostrednictvím webových znacek a souboru cookie a od tretích stran, využíváme k provozování a zlepšování našeho podnikání, vcetne vytvárení zpráv, výzkumných a informacních produktu, které sdílíme se spolecnostmi, které jsou našimi zákazníky. Tyto zprávy pomáhají našim klientum dosahovat obchodních cílu díky lepšímu pochopení chování uživatelu v rámci digitální spotreby, trendu a zákaznických preferencí. Tyto zprávy neobsahují osobní údaje a tyto zprávy mužeme používat a zverejnovat podle našeho uvážení. Nepoužíváme informace, které shromaždujeme k cílení reklamy nebo jiného obsahu na váš pocítac nebo zarízení. Naši partneri mohou využít informace, které jim poskytujeme, aby vylepšili vlastní reklamní kampane.

Informace, které shromaždujeme od vás, mužeme použít k provozování a zlepšování našeho podnikání, vcetne této webové stránky; ke komunikaci s vámi a k poskytování informací nebo služeb, o které jste požádali.

Mužeme používat a zverejnovat veškeré informace, které jsou shromaždovány nebo zbaveny identifikace, abychom vás podle našeho uvážení osobne neidentifikovali.Jakým zpusobem se informace predávají?

Mužeme také sdílet veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jak je popsáno níže:

  • S našimi prodejci, konzultanty, zástupci, dodavateli a dalšími poskytovateli služeb, které používáme k podpore našeho podnikání,
  • Poskytovat vám jakékoli informace nebo služby, které požadujete,
  • Reagovat na predvolání, soudní príkazy a další právní procesy nebo jiné zákonné požadavky,
  • Vykonávat naše zákonná práva nebo obhajovat právní nároky, prosazovat naše smlouvy, vyšetrovat, reagovat na a rešit problémy nebo dotazy (vcetne vládních šetrení) nebo pokracovat v dostupných opravných prostredcích ci omezovat škody, které mužeme utrpet,
  • V souvislosti se skutecným nebo potenciálním spojením, prodejem, porízením, postoupením nebo prevodem veškerých našich aktiv, pridružených spolecností, obchodních rad nebo produktu, vcetne bankrotu,
  • S našimi pobockami, dcerinými spolecnostmi nebo materskými spolecnostmi a
  • s Vaším souhlasem.


Jak mohu získat výjimku z cílené inzerce a/nebo výzkumu trhu?

Výjimka z cílené inzerce

Prostrednictvím postupu uvedených výše mužeme také shromaždovat údaje o vašem chování pri prohlížení webu a využívání mobilních aplikací v prubehu casu a v rámci digitálního majetku, vcetne informací o možných vztazích mezi ruznými prohlížeci a zarízeními, a poskytovat tyto údaje tretím stranám pro vylepšení jejich reklamních kampaní a k využití pro jejich vlastní úcely cílené inzerce. Dodržujeme ve spojitosti s touto cinností samoregulacní principy Digital Advertising Alliance. Na stránkách www.aboutads.info/choices se o cílené inzerci mužete dozvedet více. Mužete také získat výjimku ze shromaždování údaju a prenášení údaju o prohlížení webu za úcelem cílené inzerce z naší strany a ze shromaždování a využívání údaju za tímto úcelem ze strany dalších spolecností, které se úcastní samoregulace v oboru. Chcete-li se odpojit od našeho shromaždování a prenosu údaju o využití aplikací tretím stranám, které mohou údaje používat pro vlastní úcely cílené inzerce, mužete použít všechny ovládací prvky, které jsou k tomuto úcelu poskytovány operacním systémem vašeho mobilního zarízení. Vezmete prosím na vedomí, že výjimka nezastaví zobrazování inzerce ve vašem prohlížeci nebo v aplikacích, které používáte. Je pouze možné, že reklamy, které vidíte, budou méne propojené s tím, co vás zajímá. Je také možné, že budete nadále dostávat cílenou inzerci od jiných spolecností. Dále prosím vezmete na vedomí, že pokud budete používat jiný prohlížec nebo zarízení, vymažete cookies ze svého prohlížece nebo resetujete reklamní ID platformy vašeho mobilního zarízení, bude možná nutné obnovit volby výjimky.

Výjimka z výzkumu trhu

Úroven vaší úcasti v našich programech pruzkumu trhu a výjimky z úcasti v takových programech mužete spravovat prostrednictvím návštevy webové stránky: http://www.scorecardresearch.com/preferences.aspx. Budeme i nadále identifikovat, že uživatel navštívil webovou stránku, ale s tuto událost nebudeme spojovat s vaším prohlížecem. Navíc pokud vaše platforma pro mobilní zarízení nabízí nastavení, která omezují shromaždování dat pro cílenou inzerci, mužete tato nastavení použít k odpojení od úcasti v našich programech výzkumu trhu s ohledem na sber dat z aplikací v tomto mobilním zarízení.

Úcinky výjimky

Vezmete prosím na vedomí, že mechanismy výjimky prohlížece, na které je odkázáno výše, jsou založeny na souborech cookie (tzn. na vašem pocítaci musí být cookie, aby našim systémum oznámilo, že jste požádali o výjimku). Pokud soubory cookie smažete, blokujete nebo jinak omezujete, výjimky nemusí být úcinné. Navíc, protože ruzné pocítace a ruzné internetové prohlížece vyžadují vlastní verzi výjimky cookie, možná budete muset tento proces odhlášení ukoncit na všech pocítacích a prohlížecích, které chcete vyloucit.


Odkazy a služby tretích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky tretích stran. Tyto propojené weby nekontrolujeme a tyto zásady ochrany osobních údaju se na tyto webové stránky nevztahují. Doporucujeme, abyste si precetli zásady ochrany osobních údaju webových stránek tretích stran, které jste navštívili, predtím, než poskytnete vlastníkovi daného webu nejaké informace.

Mužete zkontrolovat a upravit své osobní údaje?

Mužete zkontrolovat, aktualizovat nebo požadovat zmeny osobních údaju, které jste nám poskytli prostrednictvím našich webových stránek, a to prostrednictvím kontaktních informací uvedených níže.

Jak budete informováni o zmenách techto zásad ochrany osobních údaju?

Vyhrazujeme si právo pravidelne menit nebo aktualizovat zásady ochrany osobních údaju. Zmeníme-li naše postupy s ohledem na vaše informace, informujeme vás zverejnením revidovaných zásad ochrany osobních údaju na techto webových stránkách s novým úcinným datem. Zmeny vstoupí v platnost okamžite po tomto zverejnení. Doporucujeme vám, abyste pravidelne navštevovali zásady ochrany osobních údaju, abyste byli informováni o našich postupech s ohledem na vaše informace.


Mezinárodní návštevníci a rámce Privacy Shield pro vztahy mezi EU a USA a Švýcarskem a USA

Pokud navštívíte naše webové stránky nebo se úcastníte našeho programu z míst mimo Spojené státy, vezmete prosím na vedomí, že veškeré informace, které nám poskytnete prostrednictvím používání našich webových stránek nebo vaší úcasti v programu, mohou být prevedeny do jiných zemí než zeme, ze které jste se dostali na naše webové stránky nebo se úcastnili našeho programu, vcetne Spojených státu, kde je provozována naše centrální databáze. S ohledem na níže uvedený odstavec si prosím uvedomte, že Spojené státy a další zeme, ve kterých mohou být vaše data uchovávána, nemusí nabízet stejnou úroven ochrany, jaká je stanovena ve vaší zemi.

Spolecnost Comscore Inc. splnuje rámec Privacy Shield pro vztahy mezi EU a USA a Švýcarskem a USA, jak je stanoven ministerstvem obchodu Spojených státu ve vztahu ke shromaždování, využívání a zadržování osobních informací predávaných z Evropského hospodárského prostoru a Švýcarska do Spojených státu. Více se dozvíte v prohlášení o Privacy Shield uzavreném mezi EU a USA a Švýcarskem a USA https://www.Comscore.com/content/download/39265/2261549/file/CZ-Privacy+Shield+Statement+-+Comscore.pdf.

Pro osoby nacházející se v rámci Evropského hospodárského prostoru (dále jen „EHP“): Pokud navštívíte naše webové stránky nebo se úcastníte panelu nebo programu z míst v rámci EHP, prectete si zde naše zásady ochrany osobních údaju GDPR. Naše zásady ochrany osobních údaju GDPR zahrnují další informace týkající se zpracování „osobních údaju“ a výkonu práv podle obecného narízení o ochrane osobních údaju 2016/679.


Koho mužete kontaktovat, pokud máte další otázky?

Sponzorem programu je spolecnost Full Circle Studies, Inc. Máte-li jakékoli dotazy ohledne výše uvedených zásad ochrany osobních údaju, našich postupu nebo vašich interakcí s temito webovými stránkami a naším programem, mužete se obrátit na sponzora panelu na adrese:

privacy@fullcirclestudies.com
Privacy Office
Full Circle Studies, Inc.
11950 Democracy Drive
Reston, VA 20190
USA


Pro prípadné problémy s podporou kontaktujte: support@fullcirclestudies.com.